2017-08 Peen, Gregoire Agri, groenbemesters voorbewerken, bekalking, schapen inscharen en afdekmateriaal

Peen

De opbrengsten van peen zijn overwegend hoog. Mogelijk komt het extra aan op een goede bewaarkwaliteit. Het ideale rooimoment voor peen is globaal begin oktober. Vanaf eind oktober geldt: als rooien kan, doe het dan. Een oogst onder goede omstandigheden is gunstig voor bewaarbaarheid en het optreden van zwarte vlekken. Zorg in dat geval voor een wondhelingsperiode. Laat de wondheling achterwege als tijdens slechte omstandigheden wordt gerooid. De temperaturen van komende week zijn voor de meeste koelcellen acceptabel als inslagtemperatuur. Zorg echter wel dat de koeling al aan staat en zorg voor direct transport naar de bewaring. En mocht het warmer uitvallen: stop dan eventueel met rooien als de temperatuur ’s-middags te hoog oploopt. Na het rooien is er vaak een goede kans om een bodembewerking uit te voeren. Valt er regen direct na het rooien, dan is de kans meestal verkeken. Kijk wat er gedaan kan worden om een kans op bodembewerking niet te laten schieten. Huur bijvoorbeeld beter een chauffeur en trekker extra in zodat er ook tijdens de drukke oogst tijd voor zulke werkzaamheden is.

 

Wiedeg Gregoire Agri

Het franse bedrijf Gregoire Agri brengt een wiedeg op de markt met ongeveer hetzelfde werkingsprincipe als Treffler. De afstand tussen de tanden is 26,5 mm (Treffler 28 mm). Er zijn verschillende tanden leverbaar. Er zijn opties voor wielen voor- en achterop. Er is ook een optie voor een hydraulische instelling van de veerspanning. De wiedeg is leverbaar in allerlei breedtes. Richtprijs voor een machine van 6 meter breed is € 10.000.

Foto: Wiedeg Gregoire Agri

 

Groenbemesters voorbewerken?

Doe je er goed aan een goed ontwikkelde groenbemester vóór het ploegen te bewerken met klepelmaaier, rol, schijveneg of stoppelcultivator? Het nadeel van een bewerking is niet alleen de berijding. Ook de verdamping wordt grotendeels stilgelegd. De groenbemester een kopje kleiner maken kan verschillende doelen hebben: Niet met elke ploeg kan een grote groenbemester probleemloos worden ondergewerkt. Verder moet worden voorkomen dat er te veel massa onderin de ploegvoor terecht komt. Hierdoor kan er een anaerobe laag (blauw) ontstaan. Een anaerobe laag is zeer schadelijk voor de groei:  Nitraat verdwijnt versnelt door vervluchtiging, er ontstaan broeikasgassen en er worden toxische stoffen gevormd in de bodem. Een oppervlakkige bodembewerking met schijveneg of stoppelcultivator kan ten koste kan gaan van tractie voor een latere bewerking. Bovendien kan na hevige regen de toplaag al wat verslempen. Het argument vóór een oppervlakkige bodembewerking: “de groenbemester door de toplaag heen mengen, zodat het niet meer als één geconcentreerde laag onder in de ploegvoor komt”, heeft dus ook een keerzijde. Een verslempte laag onderploegen geeft ook eerder een anaerobe laag. Een aantal aandachtspunten bij het bewerken van groenbemesters vóór het ploegen:

 • Zaadvorming is een dringende reden om een voorbewerking uit te voeren. Zeker bij bladrammenas, boekweit en borage is dit een risico;
 • Klepelen, bloten of rollen heeft (m.i.) de voorkeur boven een bodembewerking. Beperk de intensiteit en diepte van de bodembewerking;
 • Ploegen zonder voorscharen kan een prima methode zijn om de bovengrondse massa gelijkmatiger door de bouwvoor te verdelen. Let wel dat het niet bij elke combinatie groenbemester - gewas handig is om gewasresten bovenin te hebben;
 • Ploeg een groenbemester liever wanneer er een aantal droge dagen in het vooruitzicht zijn;
 • Ondieper ploegen geeft minder risico op een anaerobe laag. Maar varieer liefst weinig in ploegdiepte over de jaren heen. Ga niet ondieper ploegen wanneer er duidelijk sprake is van een ploegzool dieper in de bouwvoor;
 • Bij heel veel massa: Bewerk liefst ruim vóór het ploegen zodat de resten kunnen indrogen;
 • Combineren ploegen en klepelen (oid) gaat prima maar bewerk niet dieper of intensiever dan nodig;
 • Klepelen, maaien of bloten: liever niet tot moes;
 • Met rollen is inmiddels redelijk wat ervaring opgedaan. Rollen met roller crimpers (zoals de Veenma rol) is positief. Er blijven lange stukken achter en een hoge capaciteit is mogelijk. Over vorst is ook een gewone cambridgerol zeer effectief. De doding van bladrammenas en tillage radish valt echter met beide werktuigen tegen.

Een aantal aandachtspunten bij het bewerken van groenbemesters bij NKG (onderstaand zijn algemene adviezen)

 • Bij vroege teelten (zoals zaaiui) streven om de groenbemester gedurende het najaar of winter te klepelen en de toplaag iets bewerken. Bij voorkeur in één werkgang. Tijdstip enigszins afhankelijk van de zwaarte van de grond;
 • Ook vóór ruggenteelten (peen, witlof e.d.) en aardappel op zwaardere grond pakt het vaak gunstig uit om de groenbemester te klepelen en de bodem wat grof weg te leggen. Laat geen kans liggen;
 • Bij late teelten in principe alleen klepelen/ rollen onder goede omstandigheden. Ook hier een kans niet laten liggen;
 • Voor veel teelten is het belangrijk dat er een diepe grondbewerking plaatsvindt: sla deze niet zomaar over.

    

Foto goed geslaagd mengsel

 

Bekalking

Op zandgronden is het belangrijk om de pH op orde te brengen en te houden. De pH kan ook voor grasklaver beter hoger zijn dan 5,5. Het beste tijdstip voor een bekalking is meestal het najaar. Dit geeft de grootste kans dat de pH in het voorjaar daadwerkelijk op orde is. De pH stijgt namelijk langzaam. Een verhoging van 0,5 punt in een half jaar is nauwelijks haalbaar. Kalk verliest aan effectiviteit als het moment van bemesten en bekalken vlakbij elkaar ligt. Let erop dat niet alle kalkmeststoffen gebruikt mogen worden. Betacal staat bijvoorbeeld niet op de inputlijst en mag dan ook niet gebruikt worden. Op de inputlijst staat wel: Dolokal, Dolokal extra, extra PG en super, Ankal, Borgakal, Emkal, Limkal en Winkal.

 

Schapen inscharen

Voor grasklaver is het goed om deze in het najaar kort te zetten. Dit gaat uitstekend met schapen. Schapen zetten het kort zonder veel te beschadigen. Bovendien eten schapen ook onkruiden (zoals ridderzuring). Voorkom echter overbeweiding. Overbeweiding is in het voordeel van onkruiden als distels en straatgras. Bovendien kan  rode klaver het moeilijk krijgen. Het doel is dus om de snede kort te zetten voor de winter zodat het gras en de klaver in het voorjaar goed kan ontwikkelen.  Volwassen ooien eten in 40 dagen ongeveer 100 kg droge stof. Bij 1 ton droge stof (gras ca 12 cm lang) heb je ongeveer 10 grote ooien nodig per hectare nodig. Deze vreten dan in 40-50 dagen het gras ongeveer kort. In geval van lammeren (30-40 kg) heb je ongeveer het dubbele aantal dieren nodig.

Mestregels Skal: Gangbare schapen mogen worden ingeschaard, maximaal 7 maanden in een aaneengesloten periode. Indien de schapen niet worden bijgevoerd is er sprake van aanvoer A meststof.

Algemene mestregels: De schapen moeten altijd door beide partijen worden aangemeld in het I&R systeem. Hoewel de dieren wel moeten worden geregistreerd door de inschaarder kan een vrijstelling gelden voor mestaanvoer. De schapen hoeven niet in de administratie als aanvoer worden opgenomen indien de akkerbouwer:

 • Minder dan 450 schapen  inschaart;
 • Korter dan 4 weken inschaart;
 • Eenmalig per jaar buiten de periode van 1 maart tot 1 oktober inschaart.

Echter: indien de gebruiksruimte wordt overschreden wordt de aanvoer wel meegenomen. Het is dan ook verstandig om, bij inscharen van schapen, de mestaanvoer toch mee te rekenen.

Wat is de aanvoer?

Productie mest voor gangbare schapen (bron tabellenbrochure RVO 2017)

Voor biologische schapen gelden hogere N productienormen dan voor RVO.

 

Afdekmateriaal

Het bedrijf Geochanvre F brengt een afdekmateriaal op de markt van puur hennepvezel. Dit doek kan als gronddoek dienen voor teelten als courgette, kleinfruit en andere specifieke toepassingen. Er zijn verschillende diktes en breedtes. Het gaat 3 maanden of langer mee. De hennep verteerd beter dan afbreekbare folie en is natuurlijker. Hennepfolie is wel een stuk duurder (ca 1 €/ m2).

Hou mij op de hoogte!

Laat uw naam en e-mail achter en u ontvangt een mail wanneer er een nieuwe blog verschijnt.