Bedrijfsbegeleiding van biologische bedrijven is mijn hoofdactiviteit.

Als boer staat u dagelijks voor keuzes, zeker tijdens het groeiseizoen. Ik ga samen met u op zoek naar de beste beslissing. En vooral: Waarom. Dit verschaft inzicht en daarmee leert u de bedrijfsvoering te verbeteren. Door te evalueren en te koppelen aan ervaringen van anderen kom je verder.

Bij biologisch telen blijft het essentieel de conditie van de bodem te blijven volgen. De bodem is de basis en de plantengroei is een afspiegeling hiervan.

Elk bedrijf is verplicht te voldoen aan regelgeving die soms moeilijk en ingewikkeld is. Bedrijfsbegeleiding is ook helpen de spelregels in de gaten te houden. De keuzes toetsen aan regelgeving en vertalen in optimale en kostenbewuste maatregelen.

Bedrijfsbegeleiding is breed. Enkele voorbeelden:

  • Teeltbegeleiding: Ondersteuning bij de dagelijkse keuzes in het teeltseizoen;
  • Het opstellen van een bemestingsplan waarbij de gewassen voldoende worden bemest. En waarbij wordt gelet op de diverse regelgevingen, kosten en de bodemvruchtbaarheid;
  • Op zoek naar oorzaken en oplossingen bij plotseling optreden van ziekten/ plagen/ gebreken;
  • Helpen bij het vinden van een nieuwe teelt, mogelijke afzetkanalen, wat past bij de bodem en de boer;
  • Meedenken over een duurzame vruchtwisseling en vruchtopvolging. Inpassen van groenbemesters en rustgewassen;
  • “Sparren” over logische en optimale teeltsystemen;
  • Gebruik en afstelling van machines, mechanische onkruidbestrijding e.d.;
  • Begeleiding en ondersteuning bij een nieuwe teelt;
  • Ondersteuning bij het oogst- en bewaartraject;