Inmiddels zijn er in Nederland een toenemend aantal akkerbouwers en groentetelers die hun bodembewerking extensiveren en proberen hun grond zoveel mogelijk bedekt te houden. Het wordt Ploegloos, Niet Kerende Grondbewerking (NKG) of Conserverende landbouw genoemd. Het gaat om zowel biologische als gangbare akkerbouwers en groentetelers en zowel op zand- als kleigronden.

De bodem verandert bij toepassing van NKG in een snel tempo. De verbetering van de waterinfiltratie en de draagkracht van de bodem is snel merkbaar en zeer waardevol. NKG is daarmee een zinvol antwoord op de toenemende (diepere) bodemdruk van mechanisatie. Veel landbouwers hebben te maken met een zorgelijke bodemstructuur en problemen met de waterinfiltratie.

Ik kan u helpen de mogelijkheden en onmogelijkheden van NKG voor uw bedrijf op een rijtje te zetten. U krijgt meer zicht op de praktische uitvoering. Wat zijn bijvoorbeeld de beste keuzes in machines, groenbemesters en bewerkingstijdstip, bewerkingsmethoden? Het is mijn streven dat u begrijpt waarom een bepaalde keuze de beste is. NKG toepassen betekent ook risico’s nemen. Zijn deze risico’s wel aanvaardbaar en hoe minimaliseert u ze? Vanuit een positief kritische houding behoed ik u voor valkuilen die vaak optreden bij landbouwers die NKG gaan toepassen: teveel terughoudendheid of overenthousiasme. Beide kunnen leiden tot teleurstellingen. Moeilijkheid in Nederland is de enorme diversiteit in gewassen/ vruchtopvolging waardoor ervaringen en resultaten uit het buitenland voor Nederland niet altijd bruikbaar zijn.

Mijn kennis heb ik opgedaan door het opvolgen en adviseren van NKG bedrijven, uitvoeren en volgen van experimenten, intensieve betrokkenheid bij de kennisuitwisseling over NKG tussen boeren en door kennis te vergaren in het buitenland. Mijn persoonlijke interesse en mijn overtuiging dat NKG uiteindelijk een betere optie is dan ploegen is mijn drijfveer. Hierbij maakt het niet uit of u gangbaar of biologisch teelt.

De termen “Ploegloos” of Niet Kerende Grondbewerking” vind ik eigenlijk ongelukkig. Ik gebruik vaak de term “Conserverende landbouw” zoals die internationaal veel gebruikt wordt (Conservation Agriculture). Bij conserverende landbouw probeer je het bodemleven zoveel mogelijk te stimuleren en beschermen. Opgebouwde poriën probeer je te behouden. Het systeem werkt beter naarmate de drie principes beter worden nageleefd:

  1. Continue minimale bodembewerking
  2. Permanente organische bodembedekking
  3. Vruchtwisseling